Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voorwaarden om een auto te huren.

ALGEMENE VOORWAARDEN                          

 Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van en/of overeenkomsten met BR cars autoverhuur. Deze worden ter beschikking gesteld voor het aangaan van een Overeenkomst. Eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.  1.2 De Huurder verklaart door ondertekening van een Overeenkomst: – akkoord te gaan met de toepassing van deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst(en) – dat de Huurvoertuigen eigendom is van BR Cars autoverhuur. 1.3 Aanvullingen op en/of afwijkingen van de Overeenkomst(en) en/of algemene voorwaarden zullen schriftelijk worden vastgelegd.

 De Huurovereenkomst.

Artikel 2 2.1 De Huurovereenkomst is van kracht na ondertekening door BR CARS autoverhuur en de Huurder. De betaling dient plaats te vinden alvorens het voertuig beschikbaar wordt gesteld.  2.2 Een mondelinge overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd door de Verhuurder. 2.3 De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor de Looptijd en het Huurtarief zoals op de Huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen.  2.4 BR CARS autoverhuur houdt zich het recht om alle voertuigen terug te vorderen indien de gemaakte betalingafspraken niet worden nagekomen, zonder tussenkomst van een gerechtelijke uitspraak. BR CARS autoverhuur zal de Huurder hierover zowel schriftelijk als per aangetekend schrijven over informeren.

Het Huurtarief

Artikel 3 3.1  Het Huurtarief is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Hieronder staat vermeld uit welke onderdelen deze bestaat en welke er niet zijn inbegrepen: Inbegrepen in het huurtarief zijn: – Gewenste voertuig  – Motorrijtuigenbelasting – Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering – Casco Dekking  – Reparatie, Onderhoud en Banden – Vooraf afgesproken vrij aantal kilometers Niet inbegrepen zijn: – Brandstof – Gebruikersvloeistoffen – Extra meer gereden kilometers – Transportkosten  – Gereden beschikkingen  – Ongevallen Inzittende Verzekering – Winterbanden 3.2 De hoogte van het Huurtarief is gebaseerd op de vooraf besproken Categorie en Looptijd.

 Meerkilometers                                 

Artikel 4 4.1    Meerkilometers zijn de aantal kilometer welke extra zijn gereden dan de vooraf afgesproken vrij aantal kilometers. De meerkilometers worden tegen een extra bedrag per gereden kilometer afgerekend.  4.2 Bij constatering van enige vorm van fraude behoudt BR CARS autoverhuur zicht het recht voor om de volledige borgsom in te houden.

 Acceptatie Huurder/bestuurder                                             

Artikel 5 5.1   Bestuurder van het voertuig dient minimaal 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en minimale leeftijd van 23 jaar.  5.2 De vooraf afgesproken borgsom dient voor de uitgifte van het Huurvoertuig voldaan te zijn. De borgsom bestaat uit het eigen Risico. De borgsom wordt binnen 6 weken na inlevering van het voertuig op de rekening van de Huurder gestort. Kosten voor rekening van de Huurder, zoals genoemd in artikel 10 en artikel 14, zullen verrekend worden met de borgsom.  5.3 Bestuurder dient bij afhalen van het voertuig te allen tijde een origineel geldig rijbewijs te kunnen overhandigen. 5.4 Huurvoertuigen kunnen uitsluitend tijdens vermelde openingstijden worden opgehaald en afgeleverd.

 Gebruik                                 

Artikel 6 6.1 Het Huurvoertuig kan worden gebruikt door een Huurder. De Huurder heeft zal verder alle verplichtingen nakomen, als dit in redelijkheid van de Huurder kan worden verlangd.  6.2 De Huurder zal als een goed huisvader met de Huurauto omgaan.  6.3 De Huurder zal het Huurvoertuig uitsluitend inzetten voor regulier gebruik op de openbare weg en verkeersvoorschriften, wetgeving en de Polisvoorwaarden in acht (laten) nemen. Alle kosten door duidelijk afwijkend of bijzonder gebruik van het Huurvoertuig komen voor rekening van de Huurder. 6.4 Het is de Huurder niet toegestaan het Huurvoertuig te verkopen, als zekerheid te laten dienen, te gebruiken voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en buiten het dekkingsgebied van verkeringen te brengen dat is vermeld op het Internationaal Motorrijtuigenverzekeringenbewijs (groene kaart). Het (laten) aanbrengen van wijzigingen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen en vervoer van personen – carpooling uitgezonderd –tegen betaling is evenmin toegestaan. Het is tevens niet toegestaan om met het Huurvoertuigen huisdieren te vervoeren.  6.5 Alle huurvoertuigen van BR CARS autoverhuur beschikken over een extern beveiligingssysteem. Bij onrechtmatig of verkeerd gebruik van het huurvoertuig behoudt BR CARS  autoverhuur zich het recht voor om het huurvoertuig (op afstand) uit te schakelen. De borgsom zal in deze situatie te allen tijde (volledig) worden ingehouden.  6.6 BR CARS autoverhuur zal het huurvoertuig in gebruik geven aan de Huurder, nadat de huurovereenkomst is ingevuld en ondertekend. De Huurder zal het Huurvoertuig in gebruik nemen gedurende de Looptijd.

Verzekering en schade                                   

Artikel 7 7.1 – BR CARS autoverhuur zal zorgen voor een WA-verzekering en cascodekking van de Huurauto.  7.2 Ongevallen Inzittenden Verzekering is niet standaard afgesloten op de Huurauto.  7.4 De Huurder zal schade aan de Huurauto of aan derden zo spoedig mogelijk melden aan BR CARS autoverhuur. Melding moet uiterlijk binnen 24 uur na het voorval plaatsvinden.  7.4 Schade die niet door de WA-verzekering of door de casco dekking wordt vergoed is voor rekening van de Huurder. Dit geldt ook voor het zogenaamde eigen risico.  7.5 Bij discussie over het eigen risico c.q. schuldvraag is de uitspraak van de verzekeringmaatschappij bindend. 7.6 Bij ernstige schade behoudt BR CARS autoverhuur zich het recht om de Huurder tot maximaal franshise,- aansprakelijk te stellen.  7.7 Het eigen risico is per schadegebeurtenis en staat vermeld op de Huurovereenkomst.  7.8 Het eigen risico bedraagt  franshise van de auto,- bij diefstal. De Huurder moet bij diefstal aangifte doen bij de politie en een originele sleutel aan BR CARS autoverhuur overhandigen.

loading
error: Content is protected!